Good Vibe Factory sojakaarsen banner

ALGEMENE VOORWAARDEN GOOD VIBE & CO.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.     Good Vibe & Co.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ALL.U.RE V.O.F., gevestigd aan Roosje Voslaan 2, 4105JZ te Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67762220. Bezoekadres: Roosje Voslaan 2, 4105JZ te Culemborg.

2.     Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Good Vibe & Co. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.     Wederverkoper: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid die ten aanzien van de bij Good Vibe & Co. bestelde producten als wederverkoper optreedt.

4.     Consument: een wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.     Partijen: Good Vibe & Co. en de wederpartij gezamenlijk.

6.     Webwinkel: www.goodvibefandco.com

7.     Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Good Vibe & Co. zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.

8.     Producten: de in het kader van de overeenkomst door Good Vibe & Co. aan de wederpartij te leveren zaken.

9.     Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Good Vibe & Co. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.     De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.     Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.     Elk aanbod van Good Vibe & Co. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Offertes van Good Vibe & Co. zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.     De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Good Vibe & Co. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.     Tenzij uitdrukkelijk anders door Good Vibe & Co. is vermeld, geldt voor wederverkopers een minimaal bestelbedrag per order van € 300,-, exclusief btw en verzendkosten.

4.     Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de wederpartij op basis van een reeds ontvangen prijslijst een bestelling per e-mail plaatst, geldt als moment van aanvaarding het moment waarop de wederpartij de naar aanleiding van haar bestelling ontvangen factuur volledig heeft voldaan en de betaling door Good Vibe & Co. is ontvangen. Indien de overeenkomst middels het bestelproces in de webwinkel wordt gesloten, geldt als moment van aanvaarding het moment waarop de wederpartij aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden heeft voldaan. Een webwinkelbestelling wordt vervolgens zo spoedig mogelijk door Good Vibe & Co. aan de wederpartij per e-mail bevestigd.

5.     Prijzen in prijslijsten als bedoeld in lid 4 zijn geldig voor de daarin uitdrukkelijk aangegeven duur of periode. Bij gebreke van een dergelijke duur of periode geldt de prijslijst totdat Good Vibe & Co. de prijslijst herroept of vervangt. Good Vibe & Co. kan de prijzen in de prijslijst ook herroepen ten aanzien van bestellingen van de wederpartij waarvoor Good Vibe & Co. nog geen factuur aan de wederpartij heeft verzonden.

6.     Indien de aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Good Vibe & Co. afwijkt van dat aanbod, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Good Vibe & Co. anders aangeeft.

7.     Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

1.     In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de wederpartij wordt samengesteld of vervaardigd, bijvoorbeeld wat betreft etikettering (hierna: maatwerkorders), staat de wederpartij ervoor in dat zij alle gegevens die voor de uitvoering van de order redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door Good Vibe & Co. voorgeschreven wijze, aan Good Vibe & Co. verstrekt.

2.     Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij mondeling of schriftelijk bevestigde specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde specificaties voor de uitvoering van maatwerkorders. Good Vibe & Co. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het samenstellen of vervaardigen van maatwerkorders is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

1.     Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst die rechtstreeks middels het bestelproces in de webwinkel tot stand is gekomen, tot 14 dagen nadat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen, geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2.     De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a.    de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b.    de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is geopend;

c.     de levering van producten die snel bederven of die voor retournering daarvan een redelijkerwijs te beperkte houdbaarheidsdatum hebben;

d.    een levering ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.     De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door of namens Good Vibe & Co. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Good Vibe & Co. Zo spoedig mogelijk nadat Good Vibe & Co. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Good Vibe & Co. de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.

4.     Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de verpakking daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de consument de producten slechts in die mate mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5.     Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan het door Good Vibe & Co. daartoe vermelde retouradres.

6.     De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Good Vibe & Co. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betaling.

7.     Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Good Vibe & Co. heeft ingediend om de overeenkomst te ontbinden.

8.     Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

9.    Good Vibe & Co. zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Good Vibe & Co. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking.

Voorts is Good Vibe & Co. niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Good Vibe & Co. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1.     De leveringstermijn waartoe Good Vibe & Co. zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreft een indicatieve, niet-fatale termijn. Voor de nakoming van deze termijn is Good Vibe & Co. mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals zijn toeleverancier. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Good Vibe & Co. toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen van Good Vibe & Co. opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2.     Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Good Vibe & Co. toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Good Vibe & Co. niet eerder in dan nadat de wederpartij Good Vibe & Co. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Good Vibe & Co. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3.     Verzuim van Good Vibe & Co. als gevolg van een aan Good Vibe & Co. toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | LEVERING

1.     Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten door of namens de wederpartij op locatie van Good Vibe & Co. worden afgehaald, geschiedt levering van de producten door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

2.     Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering, in geval van bezorging, aan niet-consumenten, Carriage Paid To (CPT) volgens de meest recente versie van de Incoterms.

3.     Indien de wederpartij een consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Voorts geldt in geval van een consumentenkoop dat vóór totstandkoming van de overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele afleverkosten.

4.    Good Vibe & Co. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 5, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

5.     Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Good Vibe & Co. in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Good Vibe & Co. verschuldigde bedragen te voldoen.

6.     Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Good Vibe & Co. gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Good Vibe & Co. verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

7.     In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Good Vibe & Co. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een week na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Good Vibe & Co. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, RECLAMES EN CONFORMITEIT

1.    Good Vibe & Co. staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk door Good Vibe & Co. vermelde garantie en onverminderd het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.

2.     De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de

wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, schriftelijk mededeling te doen aan Good Vibe & Co., onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht.

3.     Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Good Vibe & Co. uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

4.     Een eventueel door Good Vibe & Co., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Good Vibe & Co. kunnen doen gelden.

5.     Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

6.     Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.

7.     Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien het gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of het gevolg is van een andere niet aan Good Vibe & Co. toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Good Vibe & Co..

8.     Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Good Vibe & Co. worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

1.     Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk door Good Vibe & Co. vermelde garantie, is de wederverkoper zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten. Onverminderd het vorenstaande in dit lid, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederverkoper voor eigen rekening en risico van de wederverkoper.

2.     Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Good Vibe & Co. is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Good Vibe & Co. is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

3.    Good Vibe & Co. verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de eventuele merknamen van Good Vibe & Co. en zijn eventuele beeldmerken, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederverkoper redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Good Vibe & Co. met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknamen van Good Vibe & Co. en zijn beeldmerken anders dan bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Good Vibe & Co. vereist.

4.     De wederverkoper is verplicht om de door Good Vibe & Co. gehanteerde merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederverkoper niet toegestaan merknamen en/of -tekens van de producten of verpakkingen daarvan te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten of verpakkingen daarvan aan te brengen.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1.    Good Vibe & Co. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.     Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.     Indien Good Vibe & Co. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4.     Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.    Good Vibe & Co. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Good Vibe & Co. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Good Vibe & Co. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.     Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Good Vibe & Co. gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichting heeft gesteld.

3.     De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Good Vibe & Co. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4.     De wederpartij is verplicht de schade die Good Vibe & Co. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5.     Indien Good Vibe & Co. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Good Vibe & Co. op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1.     Alle door Good Vibe & Co. vermelde prijzen zijn in euro, exclusief eventuele verzendkosten, btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, de totaalprijs inclusief btw en eventuele verzendkosten wordt vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de verzendkosten voor rekening van Good Vibe & Co. bij bestellingen van niet-consumenten:

  • met een orderbedrag boven € 350,- exclusief btw, welke binnen Nederland dienen te worden afgeleverd;
  • met een orderbedrag boven € 550,- exclusief btw, welke in België of Duitsland dienen te worden afgeleverd;
  • met een orderbedrag boven € 750,- exclusief btw, welke in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk dienen te worden afgeleverd.

In geval van een consumentenkoop komen de verzendkosten voor rekening van Good Vibe & Co. bij bestellingen met een orderbedrag vanaf € 100,- inclusief btw (Nederland) en € 125,- (België). Bij overige landen is dit niet van toepassing. 

2.     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van het volledige door haar aan Good Vibe & Co. verschuldigde bedrag. Good Vibe & Co. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Good Vibe & Co. is nagekomen.

3.     Betalingen dienen te geschieden middels (een van) de daartoe door Good Vibe & Co. aangewezen betaalmethode(n). In geval van betaling middels overboeking, dient deze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.

4.     Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.

5.    Good Vibe & Co. is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

6.     Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

8.     Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.     Behoudens het bepaalde in artikel 8 is Good Vibe & Co. na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. In het bijzonder is Good Vibe & Co. niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.7, op grond waarvan de eventuele aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

2.     De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Good Vibe & Co. kan worden toegerekend.

3.    Good Vibe & Co. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Good Vibe & Co. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Good Vibe & Co. toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4.     Mocht Good Vibe & Co. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Good Vibe & Co. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Good Vibe & Co. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Good Vibe & Co. ter zake vervalt.

5.     De aansprakelijkheid van Good Vibe & Co. is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Good Vibe & Co. betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Good Vibe & Co. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Good Vibe & Co. betrekking heeft.

6.     De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Good Vibe & Co. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

7.     In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8.     De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Good Vibe & Co..

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Alle door Good Vibe & Co. geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2.     Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.     Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Good Vibe & Co. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.     De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Good Vibe & Co. of door Good Vibe & Co. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Good Vibe & Co. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1.     Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding geven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Good Vibe & Co..

2.     Bij Good Vibe & Co. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.     Indien een klacht van een consument naar aanleiding van een webwinkelbestelling niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Voor zover deze rechten niet bij derden rusten, behoudt Good Vibe & Co. zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de in de webwinkel weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

2.     Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Good Vibe & Co. het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.     Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Good Vibe & Co. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4.     Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.